Tunneäly, itsetuntemus ja erilaisuuden johtaminen

Tunneäly on tutkitusti yksi tärkeimmistä menestyksen ennustajista. Siinä on kyse kyvystä ymmärtää, hyväksyä ja johtaa itseämme sekä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tunneälyä voi kehittää. Tunneälyn kehittämiseksi käytämme Tunneälytestiä EQ-i 2.0, joka on laaja Reuven Bar-On:in tutkitun teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakennettu viitekehys.

Hyvin kehittyneen tunneälyn tuloksena on terve tunne- ja sosiaalinen toimintakyky, joka on yhteydessä hyvinvointiimme ja onnellisuuteemme. Tunneäly-mallissa on useita osa-alueita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Itsensä havainnointi mahdollistaa paremman kyvyn ilmaista itseään. Tämä johtaa terveellisempään vuorovaikutukseen muiden kanssa, joka puolestaan johtaa hyvään päätöksentekoon. Hyvä päätöksenteko puolestaan mahdollistaa paremman stressinhallinnan, joka taas johtaa omien tunteiden parempaan tunnistamiseen jne. EQ-i 2.0 on dynaaminen malli, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa toisiinsa, jokainen osa-alue toimii yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa luoden terveellisen tunneälyn- mikään osa-alueista ei ole toistaan tärkeämpi. Lisäksi malli on ikäänkuin hyrrä - siinä ei ole alku tai loppukohtaa. Osta tunneälytesti ja sen purkutapaaminen.

Tunneälymallin lisäksi hyödynnämme valmennuksissamme joko enneagrammi- mallia ja iEQ9 testiä tai Workplace BIG 5:ia.

Enneagrammi-persoonallisuusmalli ja enneagrammiteoriaan pohjautuva iEQ9 malli on vaikuttava ja dynaaminen työkalu ja viitekehys. Se auttaa ymmärtämään paremmin itseämme, motivaatiotekijöitämme ja selvitymisstrategiaamme, eli miksi toimimme kuten toimimme. Enneagrammin kautta opimme myös meitä tunnistamaan automaattisia ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismallejamme sekä perususkomuksiamme, jotka usein ohjaavat meitä tiedostamattomalla tavalla. Enneagrammi auttaa meitä myös tunnistamaan luontaiset vahvuutemme ja kasvunsuuntamme, sekä lisää ketteryyttämme ja resilienssiämme vastata muuttuviin ja moniselitteisiin tilanteisiin.

Enneagrammi auttaa myös ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia persoonallisuustyyppejä ja mikä heitä motivoi. Se myös opettaa meitä näkemään toiminnan taustalla olevan hyvän tarkoituksen, ja katsomaan maailmaa erilaisten linssien läpi. Lisäksi enneagrammi tukee loistavasti huipputiimiksi kehittymistä valjastamalla persoonalisuuserot positiivisella tavalla, ilman että eroavaisuudet nähdään ongelmallisina. Enneagrammi tarjoaa valtavan tietopankin eri käytännön näkökulmista, esim. vuorovaikutus, palautteenanto, reagoiminen konflikteihin, johtaminen, tiimissä toiminen jne.

Enneagrammia voidaan hyödyntää joko erillisessä valmennuksessa tai sitten yhdistää sen osaksi muita kehittämisprosesesseja. Enneagrammia käytettäessä yhdistyy hauskuus ja syvälliset oivallukset itsestä ja ihmisten erilaisuudesta.

Tutkimustuloksia 72 yrityksessä, jotka olivat intensiivisesti käyttäneet enneagrammia:

  • Avainjohtajien ja muun henkilöstön sitoutuminen yritykseen kasvoi merkittävästi
  • Kommunikaatio ja yhteistyö yksilöiden välillä, tiimeissä ja yksiköiden välillä parani huomattavasti
  • Tiimit, yksiköt ja yritykset menestyivät huomattavasti paremmin monissa yrityskyselyissä, esim. asiakastyytyväisyydessä.
  • Taloudellinen tulos parani, myynti kaksinkertaistui
  • Esimiesten 360-asteen johtamiskäyttäytymispalautteet olivat parempia ja yleneminen nopeutui.

Osta iEQ enneagrammitesti ja sen purkutapaaminen

WorkPlaceBig Five Profiili™ perustuu moderniin persoonallisuustutkimukseen ja BIG 5 malliin persoonallisuudesta. Se on laajalti hyväksytty standardina persoonallisuus-tutkimukselle ja perustuu piirreteorioille.

WorkplaceBig FIve on tehokas persoonallisuuden ja tiimin profilointityökalu ja se jakaa persoonallisuuden viiteen pääpiirteeseen ja 23:een alapiirteeseen. Pääpiirteet ovat Reagointiherkkyys(N), Extroversio(E), Uutuushakuisuus(O), Mukautuvuus (A), Päämäärätietoisuus(C). Workplace Big FiveSaatavilla niin yksilö- kuin tiimiraportit. Osta Workplace BIG Five profiili ja sen purkutapaaminen.

Workplace Big Five- tai iEQ9 -persoonallisuustyökaluja voidaan hyödyntää myös erillisissä valmennuksissa tai yhdistää  osaksi muita kehittämisprosesseja esimerkiksi itsetuntemuksen ja erilaisuuden ymmärtämiseen, tunneälyn tai tiimien kehittämiseen liittyvien teemojen yhteydessä. Persoonallisuusmalleja käytettäessä yhdistyy hauskuus ja syvälliset oivallukset itsestä ja ihmisten erilaisuudesta. Valmentajamme Sari Vuohtoniemi sertifioitunut kaikkiin näihin työkaluihin.

”Hyödyt työskentelystä Sarin kanssa ovat olleet meille selkeät. Johtoryhmämme työskentely on kehittynyt valtavasti ja erilaisuusmalli enneagrammista on tullut meille sisäinen ”kieli”, jonka avulla olemme kehittäneet tunneälyämme eli itsetuntemustamme, kykyä johtaa itseämme ja erilaisia ihmisiä. Sen avulla kehitämme yhteistyötä, taklaamme sisäisiä ongelmia ja pyrimme kehittymään tehtävissämme paremmiksi, erityisestijohtamisessa organisaation useilla tasoilla niin yksilöinä kuin johtoryhmänäkin."

Tuomas Salusjärvi, Senior Vice President, Valio